FÆLLESSPISNING OG GENERALFORSAMLING

25.01.2018 KL 18

 

Som annonceret (se tidligere) afholdes der generalforsamling i Forsamlingshuset torsdag d. 25.01.2018.

Anne, Annalise og Lucy havde lovet at stå for fællesspisning denne aften, men grundet sygdom udsætter de deres arrangement til d. 24.4.

I stedet vil der være mulighed for at få pizza, salat og is til kaffen.

Er man interesseret i at deltage i dette måltid inden generalforsamlingen, skal man senest tirsdag d. 23.01 meddele deltagelse til Suzanne på 51 90 08 67.

Da der skal foretages bestilling af pizzaerne, er dette sidste frist.

Vi spiser kl 18 og prisen på arrangementet er 60 kr. Øl og vand kan købes.

 

Generalforsamling i Mygind !!! og ikke mindst …Fællesspisning

Husk i Januar d 25 holder Mygind generalforsamling i Forsamlingshuset. Der er flere på valg 😉 og fællesspisning ikke at forglemme !!

Forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes til formand Birger Borgwardt (birger@borgwardt.dk) senest 8 dag før generalforsamlingen.

Landsbyklynge !!!

 

Advents-værksteds-gudstjeneste i Mygind kirke lørdag d. 9. 12. kl 15                                                                                          (ikke kl. 14 som der står i kirkebladet)

Advents-værksteds-gudstjeneste i Mygind kirke lørdag d. 9. 12. kl 15

                                                                                         (ikke kl. 14 som der står i kirkebladet)

Temaet er LYS. 

Efter gudstjenesten går vi ned til åen og sætter papirs-både med lys i vandet 

Derefter er der varme, gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 

Tag nabo, venner og familie med til en lysfyldt eftermiddag 

Alle er velkommen !  

Bedste hilsner fra Gudstjeneste-værkstedsgruppen i Mygind.  

 

 

 

 

Mere om Gudstjeneste-værksted. 

En flok på ca. 15 beboere fra Mygind har lavet et gudstjeneste-værksted.

Gruppens medlemmer er en broget flok fra landsbyen med MEGET forskellig baggrund, idèer, holdninger og tro –eller ikke tro.

Vi diskuterer bl.a.: Er det stadig folkets kirke, når 25.000 sidste år meldte sig ud af Folkekirken?

Vi laver værksteds-gudstjenester ud fra de ønsker, der er i gruppen. Både med rod i traditionen og åbenhed overfor nye idèer.

Idèen opstod hos Anders Laugesen, som bor i udkanten af Mygind skov. Han er redaktør/vært på det populære P1 DR-radioprogram, ”Mennesker og tro”, som bliver sendt fra en skurvogn ved hans gård.

Stort set alle vi mødte/spurgte i Mygind ang. gudstjeneste-værkstedet sagde ja til at være med. Mange har lyst til at ”gøre noget ved gudstjenesten” – andre vil gerne lave meget om; og andre det modsatte. Men vi var alle enige om, at der ikke er èn løsning/mål. Vi er en landsby-studie-kreds med lyst til at eksperimentere.

Menighedsrådet og sognepræst Anne Sophie var meget imødekommende overfor idèen om gudstjeneste-værksted. Der har været stor opbakning derfra.

Samme tid fik vi at vide, at bl.a. Mygind kirke var blevet LEJLIGHEDS-KIRKE: der skulle ikke være regelmæssige gudstjenester: 4 ud af 6 kirker i Ådalens Pastorat blev lejlighedskirker.  Provsten sagde, at det bl.a. betyder, at man selv kan komme med idèer til en ”lejlighedsgudstjeneste” f.eks. en miljø-gudstjeneste

Den første af en række værkstedsgudstjenester startede i april.

Efter værksteds-gudstjenestenen plejer vi at gå over i forsamlingshuset til en kop kaffe og snak om det, vi lige har oplevet: hvad duede og hvad duede ikke. Værksteds-gudstjenesterne er åben for ALLE !

Vi har også været i Skader kirke, hvor bænkene jo kan flyttes rundt.

Bedste hilsner fra

Marie Louise Maegaard , Anders Laugesen og Lis Kildegaard på vegne af Gudstjeneste-værksteds-gruppen.

Følg med på Ådalskirkernes hjemmeside, hvor kommende værksteds-gudstjenester vil blive annonceret:  www.aadalskirkerne.dk  eller Facebook-gruppen ”Ådalskirkerne” plus landsbyernes face-bookside.  Vi annoncerer også i Adresseavisen (lokalavisen) og i kirkebladet.

Trafiksikkerhedsstrategi i Ådalen – Mygind

Trafiksikkerhedsstrategi i Ådalen – Mygind

Generelle udfordringer ang. Trafiksikkerheden i Mygind

Mygind er en idyllisk lille by, der ligger skønt i kuperet istids bakkelandskab med skov og å med et rigt dyreliv, hvor såvel fasaner som rådyr ofte passerer vejene i og omkring byen. Det betyder at mange mennesker fra opland og turister der tilfældigt kommer forbi, ønsker at benytte naturen. Det er en yndet cykelrute for de mange cyklister og motorcyklister, der søger udfordringer i det varierede landskab med stejle bakker og skarpe sving.

Byen er udfordret af smalle veje uden fortov/cykelsti, mange tunge køretøjer, høj fart, dårligt vejudsyn og daglige nærved ulykker. Byens børn vil vi gerne kunne lade cykle trygt i Mygind være sig til legekammerat besøg eller cykeltur til skolen i Skørring via cykelstiforbindelsen Lime-Skørring. Vi har en del vandrere, løbere og hunde der luftes, som dagligt går fra Mygind by og opland til Mygindskoven for rekreativ væren.

Supplerende kan beskrives at Mygind er en engageret landsby, her er bl.a. andet søndagscafe med fælles morgenkaffe, fællesspisning, sociale og kulturelle arrangementer, hjertestarter mv. der alt sammen er etableret af engagerede beboere.

Vi har udarbejder x antal forslag

Indhold

2 minus 1-vej

Hvor og hvad er problemet

Skoleelever og andre af byens borgere går eller cykler dagligt fra deres hjem i og omkring Mygind til busstoppestedet ved forsamlingshuset. Derudover besøges byen ofte af cykelryttere, mountainbikere, almindelige cykelmotionister, vandrere, og hunde der luftes, der nyder stemningen og den smukke natur omkring byen, hvor det mangfoldige kuperede landskab med skov og å tiltrækker mange mennesker. Smedebakken, som er hovedgaden i Mygind by er en smal og temmelig trafikeret vej, ikke mindst i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor mange bilister, lastbiler og store landbrugsmaskiner bruger byen som gennemfartvej via Mygind skoven. Desuden kører bussen og en del motorcykler også jævnligt gennem byen.

Det kan være ubehageligt og utrygt for byens borgere, ikke mindst for skolebørnene og deres forældre, at færdes på hovedgaden, når der kommer store køretøjer, biler, motorcyklister og cykelryttere med høj fart, da der hverken er fortov eller cykelsti i byen.

Hvem vil det være til gavn for

Det vil være til gavn for alle der færdes, både gående og cyklister, i og omkring Mygind samt de beboere, der har huse beliggende lige ud til vejen.

Det vil give byens børn mulighed for at cykle til skole og fritidsaktiviteter i Lime.

Det vil gøre byen mere attraktiv at flytte til for børnefamilier.

Det vil inspirere til at endnu flere benytter muligheden for at cykle eller vandre i den smukke natur.

Løsningsforslag:

Vi ønsker at få etableret en 2 minus 1-vej på Mygindvej startene ved Clausholm Slot til byskiltet i den anden ende af  Mygind by(Mygindvej og Smedebakken). 2 minus 1-vejs vejtypen giver bedre trafiksikkerhed og har lave anlægsomkostninger, det kræver et ændret kørselsmønster hos bilisterne. Det kan skabe trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og sænke farten. For at få hele ønsket opfyldt kræver det et samarbejde med Favrskov kommune. Derfor er forslaget også sendt til Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov kommune og til Færdselsikkerhedsrådet i Favrskov Kommune, der diskuterer projekter og ideer der kan gavne trafiksikkerhedens i Favrskov Kommune.

Mellem Mygind og Lime ønskes en dobbelt Cykel/gangsti i den ene side af vejen. Dette vil give den største trafiksikkerhed for fodgængere, løbere og cyklister, og samtidigt vil kunne afvikle den kørende trafik fra Lime til Mygind og vise versa bedst muligt.

1. prioriteten i Syddjurs kommune vil være fra kommuneskiltene Favrskov Kommune/Syddjurs kommune Smedebakken til Lime by, Marbækvej i Lime, hvor cykelstien starter til Skørring

Den primære prioritet i Favrskov kommune

 

 

 

Fartbegrænsning

Hvor og hvad er problemetDårlig udsyn for skolebørn og trafikanter der skal ud på smedebakkSkarpe sving uden markeri
Der er mange nærved ulykker i og omkring Mygind, som primært skyldes for høj fart efter forholdende. De skarpe sving på Mygindvej i Favrskov kommune, lige før Smedebakken i Syddjurs kommune. De smalle veje gennem Mygind by. Dårlig vej overblik ved Gml. Oustrupvej/Smedebakken. Skolebørnene skal krydse vejen netop her, for at benytte skolebussen.

Hvem vil det være til gavn for

Skolebørn

Alle der færdes i området

Løsningsforslag

Fartbegrænsning på 40 km/t fra byskiltet i den østlige ende af Mygind, hele vejen gennem byen og til et stykke ind i Mygindskoven, som tilhører Favrskov kommune. Herfra foreslår vi at trafikken fortsætter med max. 60 km/h. frem til Clausholm slot. Rådyr krydser flittigt vejen, som i sit forløb går igennem Mygindskoven, samt trafikken passager en smal bro, hvor biler i dag kommer til fra begge sider med høj fart, hvor udsynet er ringe ved at vejen drejer. Vi foreslår endvidere en hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved broen på Clausholmvej.

Gadespejl/vejspejl

Hvor og hvad er problemet

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedebakken er udsynet meget dårligt da Smedebakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

 

Hvem vil det være til gavn for

 

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedebakken er udsynet meget dårligt da Smedebakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

Hvem vil det være til gavn for

Alle der skal navigere i krydset

Skolebørn der skal passere vejen for at komme med bussen

Løsningsforslag

Vi foreslår, at der kommer et vejspejl op i svinget på Smedebakken ved den tidligere præstegård???

Fartdæmpende foranstaltning ved stikveje

Hvor og hvad er problemet

 

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedbakken er udsynet meget dårligt da Smedbakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

Hvem vil det være til gavn for

Skolebørn der skal cykle.

Løsningsforslag

 

Herunder prøver vi at vise i forskellige videoer hvad vi mener er problemer og eventuelle løsningsforslag.

 

Videoer her:

Her vises en såkaldt: 2 minus 1 vej, i Stavtrup ved Aarhus , som er magen til det vejtiltag en “trafiksikkerheds-borgergruppe i Mygind ønsker at Mygind by me…

Eller her videoen mellem Mygind til Clausholm:

eller

………………………………………

KAMMERMUSIK OG FÆLLESSPISNING

Hans Jørgen Ilum, horn, Marianne Leth, fløjte, Jette Kristensen, obo, Bue Skov Thomassen, klarinet og Søs Kjeldgaard, fagot

 

KAMMERMUSIK OG FÆLLESSPISNING

Fredag den 25. august 2017

kl. 17.00-17.45 musik – derefter fællesspisning


Hvad er et forsamlingshus uden en blæserkvintet?

Randers Kammerorkesters blæsere spiller musik for Myginds beboere. Helt gratis !

Derefter er der fællesspisning med Hanne og Kresten som chefkokke Menu/pris følger

Sæt kryds i kalenderen !! Tilmelding til Hanne 21 18 42 44 senest onsdag d. 22.

 

Trafik i Mygind ??

Hej Alle.
Mange ting sker i omkring vores lille by i disse tider.
Mygind By er sammen med Aadalen blever optaget i fællesskabet landsbyklynger. Se mere på http://landsbyklynger.dk
På et af møderne kom talen på Trafik i landsbyerne. Efter nogen trækken frem og tilbage med Syddjurs og Trafikstyrelsen åbner Syddjurs Kommune nu for en dialog. Se herunder:
Så hvad synes I om trafikforholdene i og omkring Mygind ? Hvad skal vi, hvad må vi, hvad synes I ?
Birger
 
I Syddjurs Kommune har trafiksikkerhed altid været et vigtigt element i planlægningen af vores infrastruktur og mobilitetsnet. Vi skal nu i gang med en ny trafiksikkerhedsstrategi, og derfor vil vi gerne have jeres input til dette arbejde. Vi vil derfor bede jer om at besvare nedenstående spørgsmål.
Trafiksikkerhed betyder meget for hvor og hvordan vi færdes i trafikken alt efter om vi er til fods, på cykel eller i bil eller bus. De fleste af vores ture er en kombination af forskellige transportformer og transportformen afhænger af vores ærinde og dermed turmål. Desuden spiller det ind, om vi er ung eller gammel, rutineret trafikant eller ny i trafikken, dårligt gående eller ude at løbe.
I Syddjurs er det vores mål at fremme brugen af både gang og cykel. Derfor vil vi bede jer om at tænke bredt, når I svarer på spørgsmålene, og huske at trafiksikkerhed fx både er i højsædet på pendlerturen, skoleruten, turen til indkøb, til skoven og til hallen, eller når de ældre er på gåtur i nærområdet.
Desuden skal I tænke over, hvad der er vigtigst for jer. Prioriter jeres projekter, og begrund hvilke projekter, der vil gøre mest gavn, således at vi som kommune får mest ud af vores midler.
Håber I vil deltage og bruge jeres tid til at bidrage. I må meget gerne supplere svarene ved at indtegne projekterne på et kort (en lille håndtegning er ok, ellers opfordrer vi til at bruge webkort.syddjurs.dk)
Spørgsmål 1:
Angiv de fysiske tiltag, som, I mener, skal til for at forbedre trafiksikkerheden i jeres område. Med fysiske projekter menes fx stier, signalanlæg, helleanlæg, fodgængerovergange, bump, hastighedsnedsættelser, afmærkning, skilte mm.
For hvert tiltag skal I svare på følgende:
Hvor og hvad er problemet? (indtegn også gerne stedet på kort)
Hvem vil det være til gavn for? (fx turen til hallen, skolen, pendlere, dem der skal i skoven, xx antal skolebørn)
Hvad foreslår I, løsningen er?
Spørgsmål 2:
Angiv hvilke adfærdsmæssige tiltag, som, I mener, skal til for at forbedre trafiksikkerheden i jeres område. Disse tiltag er fx kampagner, konkurrencer, undervisning, information mm.
For hvert tiltag skal I svare på følgende:
Hvad og evt. hvor er problemet? (indtegn stedet på kort)
Hvem vil det være til gavn for? (hvilke grupper af personer, fx ældre, skoleelever, bilister på en strækning mm.)
Hvad foreslår I løsningen er?
Hvem skal/bør involveres?
 
 
Venlig hilsen
 
Syddjurs Kommune

Sørøverens Kapsejlads

Sørøverens Kapsejlads

Splitte mine Bramsejl
Nu er det igen blevet tid til, at Sørøverne kommer til Mygind.
Tiden er inde for at byens sørøver sjæle skal bygge deres skude. Dagen hvor Mygind Sommerfest står den 24. juni, søsætter vi jeres skibe i Mygind Å, ved broen kl. 10.00 og sejler om kap efter sørøverskatten.
Ay Ay Kaptajn
Vel mødt skibsrotter og landkrabber.

Sommerfest i Mygind…….

Sommerfest i Mygind

Lørdag 24 Juni 2017

Program

10.00 piratsejlads på åen. Vi mødes nede ved broen og tager på togt.

14.00 kagebord på dammen, pak en picnickurv og kom glad.

Bagedyst, medbring kage og se om DU kan blive kagekon(g)e i år. Flot præmie.

Cykel-udsmyknings konkurrence for børn. Flot præmie.

Ringridning, skydetelt, grib en bolle, elastiksjov, stigegolf og andet sjov.

18.00 Fællesspisning i huset på grill.

Medbring eget kød og en ret tilbehør til fællesbord. Vi laver dessert og kaffe.

Festlige indslag er velkomne.

19.30 ca Uddeling af årets Myg.

Amerikansk lotteri. Bring en gave som du ønsker en anden bliver glad for.

20.00 Musik ved duoen Basseralle.

21.00-21.30 Happy hour.

21.30 Musikken spiller videre.

 

Sodavand, øl og vin sælges til fordelagtige priser.

Tilmelding til spisning senest 22-6

Prisen for alt dette er kun 100,00 kroner.

Vi glæder os til at se alle Myginesere til en festlig dag

Venlig hilsen

Lars 51360028 og Knud 25784644

 

 

Bredbånd og Fiber til Mygind ?? Lidt info fra Eniig der graver kabler ned nu i byen

Hej,

 

– og velkommen til den anden udgave af statusmail for Mygind. Kampagnen er ved at være godt i gang. MEN Målet er, at mindst 40 % af alle husstande i Mygind bestiller her i kampagneperioden. Kampagnen slutter den 31. maj 2017

 

Vi har stadig et godt stykke vej endnu, før vi når de 40 %. Vi oplever, at der, hvor vi lykkes med at nå i mål, er der, hvor der er lokale, der gør en indsats. Så når du ser naboerne på vejen, så husk dem på at møde op til vores næste besøg, så de kan få svar på deres spørgsmål om fibernet. Du kan nemlig snart møde os igen:

 

Vi holder med vores kampagne bus i nærheden af:

 

Torsdag d. 18. maj 2017 fra kl. 14.00 – 16.00 Mygind forsamlingshus, Gammel Oustrupvej 2, 8544 Mørke

Torsdag d. 18. maj 2017 fra kl. 16.30 – 18.00 Sparkassens P-plads, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet

 

Og

 

Onsdag d. 24. maj 2017 fra kl. 14.00 – 16.00 Sparkassens P-plads, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet

Onsdag d. 24. maj 2017 fra kl. 16.30 – 18.00 Mygind forsamlingshus, Gammel Oustrupvej 2, 8544 Mørke

 

 

Det er NU, du afgør, om vi skal levere fiber til dit område!

Bestiller du internet, er du med til at sikre, at der kommer fibernet til dit område. Dermed sikrer du, at alle fremover vil kunne vælge fibernet i takt med, at behovet for digital kommunikation stiger.

Ovenstående er skrevet af Eniig:

Nedenstående er skrevet af mig som information til Jer:

Og måske allervigtigst er tilbuddet fra Eniig. Hvis I bestiller nu hvor vi er igang med gravearbejdet i Mygind betaler Eniig for gravearbejdet fra fiberen liggende i vejen og ind til Jeres hus. Dette er normalt en stor udgift i flere tusinder som I ved en senere tilslutning selv skal betale udover normale oprettelse. Dette er et special tilbud for os her i Mygind fordi det hele er ved at blive gravet op p.g.a skiftning af El-kabler. Så det værste der kan ske, er en udgift på 6 måneder som I hænger på, men så er fiber ført frem til Jeres hus og kan åbnes efter ønske. Huset er pludseligt blevet ret meget mere værd.

Birger.

Værksteds-gudstjeneste i Mygind kirke søndag d. 23. april kl. 15

Værksteds-gudstjeneste i Mygind kirke søndag d. 23. april kl. 15
Kære Mygind-folk
Håber I vil deltage i en anderledes gudstjeneste.
Vi er en flok på ca. 15 her fra byen, som har lavet et gudstjenesteværksted.
Gruppens medlemmer er MEGET forskellige, hvad angår idèer, holdninger, smag og tro.
Idèen opstod hos Anders Laugesen, som bor i udkanten af Mygind skov. Han spurgte Marie Louise og jeg, om vi ville være med – og så spredte det sig. Mange har lyst til at ”gøre noget ved gudstjenesten”.
Anders Laugesen er redaktør/vært på det populære DR-radioprogram, ”Mennesker og tro” , som bliver sendt fra en skurvogn ved hans gård. www.dr.dk/menneskerogtro
Lige efter værksteds-gudstjenestenen er alle inviteret over i forsamlingshuset til en snak om det, vi lige har oplevet: f.eks. hvad duede og hvad duede ikke.
Og mon ikke der er kaffe m.m.
Tag gerne venner og familie med.
Bedste hilsner fra Lis på vegne af Værkstedsgruppen.

FÆLLESSPISNING

Mygind før og nu!

Torsdag d. 30. marts kl. 18.30

åbner forsamlingshuset døren

for fællesspisning.

Efter maden vil tidligere ungdomsskoleinspektør og nuværende redaktør af Rosenholmeren Jørgen Krogh forsøge at samle historier fra Mygind fra før og nu.

Tøv derfor ikke med at medtage fortællinger og billeder fra Mygind.

Billeder rigtig gerne på usb-stik!

Hamburgerryg og flødekartofler.

Voksne 60 kr. Kaffe og sødt. Børn 6-15 år 30 kr.

Tilmelding senest onsdag d. 22. marts

29 43 06 59  Søren og Johannes  50 49 17 21

Fastelavn 2017

Det var lige ved og dog….traditionen lever 😉

Fiberforbindelse her i Mygind ?? Nu er det snart sidste chance !!!

For et stykke tid siden lagde jeg dette op her på serveren for Mygind-by.

Nu er det som skrevet snart sidste chance for at hjælpe både jer selv og byen som helhed til en nemmere fremtid hvor kun mere bliver internet båret.

Skriv jer venligst på det link der er herunder. Det er ikke noget der koster noget nu, I kan altid sige ja eller nej senere hvis det endelige tilbud vi som by måske kan opnå fra Eniig, ikke er noget for jer alligevel. Så skriv Jer på, så vi kan udnytte at der alligevel bliver gravet her i byen……….

 

Hej Alle.

Som formand her for Mygind By kontaktede jeg Eniig for at presse på for byens fiber når vi nu er i gang med at grave. Der er måske et hul igennem, hvor stort det er er nu op til Jer som borgere/husejere her i byen. Der er allerede flere der har kontaktet Eniig og spurgt efter fiberforbindelse, men der er ikke helt nok—–SÅ hvis vi skal have en forbindelse indenfor en overskuelig fremtid, især fordi der bliver gravet op nu for el-og vejbelysning og det er nemt med et fiberkabel nu vi er i gang så skal i gøre noget. Skriv om jeres interesse på

https://www.energimidt.dk/privat/fiberbredbaand/

Så kan det være vi får et tilbud som alle kan være tilfredse med. Det kan virkeligt blive et rigtigt godt tilbud. Det tilbud fra staten som I alle fik brev om med mange kr til oprettelse af forbindelse. Det søgte Jørn og jeg på Jeres vegne uden held. Ingen på hele Djursland fik en krone.