Generalforsamling Mygind Beboerforening 2020

Referat af generalforsamling torsdag d 23.1.2020

Der var god deltagelse til generalforsamlingen med 21 deltagere.

1. Johannes blev valgt til dirigent

2. Suzanne til referent

3. Søren aflagde bestyrelsens beretning og fortalte om det nye gulv, der blev lagt februar 2019, om de 3 fællesspisninger, der har været i årets løb, om Sønderjysk kaffebord med stor deltagelse, om fartbegrænsning gennem byen, om sommerfest og Sct. Hans og endelig om besøg af bandet Hvalfugl.

Derudover er den nu omtrent 40 år gamle café stadig velbesøgt med Smedjen som samlingspunkt.

4. Ivan fremlægger årets regnskab, hvor der er et overskud på 5.769,00 kr.

5. Søren fremlægger ide og skitse på den tilbygning, som bestyrelsen har foreslået, og som er tænkt som opbevaringsrum for møbler og andet.

Der er ingen kommentarer til forslaget, hvorimod Lars Heiselberg kommer med et modforslag, som han og Michael Alexandersen arbejder med. Det drejer sig om en større bygning, hvor der skal være en sammenkobling af forsamlingshus og smedje.

Vi aftaler at hver gruppe, bestyrelsen og Lars/ Michael arbejder videre med forslagene inkl. beløbsstørrelse, som så fremlægges til vurdering og afstemning ved den kommende fællesspisning i februar.

6. Der er ingen indkomne forslag

7. Ingen ændringer af kontingent

8. Birger, Søren og Suzanne er på valg

Alle modtager genvalg

9. Suzanne melder sig som koordinator for sommerfestens dags aktiviteter. Søren melder sig som koordinator for aftenens aktiviteter. Bent melder sig til at køre brændet sammen til Sct. Hans bål.

Suzanne beder dem, der afholdt sommerfest og Sct. Hans i 2018 om at medbringe de laminerede og farvelagte sange, de lånte af hende i sin tid.

10. Bestyrelses suppleanter Troels og Kresten modtager genvalg

11. Martin og Maibritt modtager genvalg som revisorer

12. Torben modtager genvalg som revisor suppleant

Evt.

Ivan præsenterer nyindkøbt bankospil og modtager gerne hjælp med hensyn til viden og kendskab til spillet banko.

Lars H mener at lydisoleringen i salen er for bør optimeres,

Der kommer forskellige forslag til forbedring i form af opsætning af lyddæmpning, lyddæmpende tæpper, gardiner, forhæng etc.

Lars H vil gerne have kommentarer på fartdæmpningen.

Der er forskellige kommentarer, hvor man mener at problemet med at overholde fartbegrænsningen overvejende forekommer ved kørsel i retningen fra Lime mod skoven.

Referent Suzanne Koch

Mygind d. 24.1.2020