Referat Generalforsamling 2019

 REFERAT GENERALFORSAMLING MYGIND BORGERFORENING D. 29/1 2019 

1. Valg af dirigent: 

Det blev Torben. 

Indkaldelsen til generalforsamling overholder vedtægterne og er godkendt. 

2. Valg af referent 

Det blev Hanne 

3. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens formand Søren gennemgik året: 

Arrangementer: 

Året der gik har indeholdt mange forskelligartede aktiviteter. Vinterfællesspisning med vildtgryde, spillemænd, sommerfest med å sejlads, kagebord og gratis fadøl til aftens festligheder. Det med gratis fadøl var en stor succes. 

Lars fortalte om Laos ved fællesspisning i efteråret. 

Bestyrelsen lavede paella til fællesspisning med koncert med Eastvind. 

Til en anden fællesspisning var der fællessang 

Stor tak til alle der har lagt tid og kræfter i de mange arrangementer. 

Investeringer og renovering: 

Der er indkøbt projekter, der er taget i brug. Tak til John for hjælp. 

Der er sat loftplader til lydisolering op i smedjen. 

Der er i øjeblikket ved at blive lagt nyt gulv i forsamlingshuset. Gulvet er forberedt til gulvvarme. Det forventes at være færdigt midt i februar. 

Trafikgruppe 

Der er en lille gruppe der har samarbejdet med kommunen for at øge trafiksikkerheden i Mygind. Der blev afhold høringsmøde med kommunens konsulent på sagen. Der var stor opbagning til mødet og mange gode drøftelser. 

Græsslåning 

Thor slår græs, hvilke er en velfungerende ordning. Tak til Thor. 

Bestyrelsesformanden sluttede med at takke bestyrelsen for deres arbejde. 

Bemærkninger: 

Lars smedebakken 27, påskønnede alle i Mygind for at gøre byen så levende og bakke op om arrangementerne. 

4. Fremlægning af regnskab: 

Årets regnskab blev afsluttet med et lille overskud på 1048 kr. 

Der er et lille fald i medlemskontingents, hvilke jo betyder at der er færre medlemmer. 

Der blev drøftet hvordan et merforbrug på el i 2019 i forbindelse med renovering af guld skal budgetteres og tydeliggøres så det indregnes i pulje der er søgt hjem til renoveringen. Gulvet er 100% finansieret og kommer til at fremtræde af regnskabet 2019. 

Regnskabet blev godkendt 

5. Indkommende forslag: 

Der var ingen indkommende forslag 

6. Fastsættelse af årets kontingens: 

Forsætter uændret. 

7. Valg af bestyrelse: 

På valg Ivan og Kresten 

Ivan ønskede genvalg og blev valgt 

Kresten ønskede ikke genvalg. 

Lars fra Holmkær blev valgt 

8. valg af aktivitetsudvalg (Sommerfest, skt. Hans mv.): 

Det var svært at få nogen til at melde sig. Birger tog den, med ret til at uddelegere. 

9. Valg af bestyrelses suppleanter: 

Troels 

Kresten 

10. Valg af revisorer: 

Elin ønsker ikke genvalg. Martin blev valgt 

Maibritt fortsætter 

11. Valg af revisor suppleant: 

Torben 

12. eventuelt: 

Lars informerer om status på trafiksikkerheden. 

Jesper fra kommunen kunne ikke få det første ønske om 40 km i timen igennem byen uden bump. Han vil arbejde videre med samme løsning med ansøgning om 40 km zone uden bump på dispensation. Det betyder hvis det går igennem at vi i 1½ år kan have en 40 km zone, og beslutningen derefter revurderes. 

Jesper arbejder også for 30 km/timen i svinget ved åen. 

Det er ikke muligt at flytte byskiltet. 

Sagen blev drøftet. Trafikgruppen gik hjem med arbejdet med at skrive en ny henstilling til Jesper. 

Bed opbagning til 40 km zone 

Genforhandling af at flytte byskiltet ned til åen, anvende den historiske viden om at der har stået der tidligere, bede om begrundelse for beslutning ikke at flytte skiltet. 

Der blev drøftet muligheden for rundkørsel ved Stensvej. 

At tung trafik ledes uden om byen, ved at få indført et max akseltryk på 6 ton, som på syvveje 

Lars åbner debatten om hvad ønsker vi for Mygind 

Der blev drøftet muligheden for at få flere til at bosætte sig i Mygind. Drøftelsen kom langt omkring bl.a. udfordringerne ved at belåne til nybyggeri i landsbyer. 

Liv i Ådalen 

Birger opfordrer alle til at orientere sig i de mange tilbud og initiativer der i landsbyklyngen Liv i Ådalen 

Der er bl.a. en gruppe der arbejder med stisystem fra Clausholm til Rosenholm