Referat af generalforsamling i Mygind Forsamlingshus den 7. februar 2017

Referat af generalforsamling i Mygind Forsamlingshus den 7. februar 2017

Dirigent: Torben Huus-Bruun, referent: Merete Morell

Der var ca. 30 personer fremmødt til generalforsamlingen, som efterfulgte fællesspisning.

Beretning v/Birger Borgwardt

Birger gennemgik i sin beretning årets aktiviteter, herunder: Kultur på hjul, fastelavn, hjertestarterkursus, ansøgning om midler til bredbånd, Sankt Hans, sommerfest, Klezmer Duo, nye indvendige døre, søndags- caféer, arbejdsdag, fællessang, fællesspisninger, foredrag om fotokunst, æblemostdag mv.

Bestyrelsen har ansøgt og fået bevilget midler til nyt tag. Der arbejdes også på hjemsøgning af midler til nyt gulv/isolering mv. Smedien trænger også til en omgang oprydning og rengøring.

Forslag om ”byttebibliotek” og evt. filmklub – efter renoveringen er gennemført.

Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskab v/Ivan Pedersen

Årets regnskab blev uddelt. Regnskabet viser et resultat på 8.439 kr.

Der har i 2016 været et fald i kontingentbetalingerne. Forskellige løsningsforslag blev drøftet, herunder betalingsservice, mobilpaye, rykkerskrivelser på farvet papir. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene. Der var været en stigende eludgift. Den præcise årsag kendes ikke. Måske varmepumpen (filter skal renses).

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af næste års kontingent

Nuværende kontingent på 200 kr. pr. medlem og 100 kr. for pensionister/studerende fastholdes.

Valg

På valg var Ivan og Merete.

Kresten blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Valg af suppleanter: Sidse og Merete

Revisorer: genvalg til Majbritt og Elin. Genvalg til Torben som revisorsuppleant.

Aktivitetsudvalg: Knud og Lars Heiselberg er initiativtagere i fht. sommerfesten. Inddrager andre efter behov.

Knud tilbød at påtage sig opgaven som husfar. Ledning til varmepumpe skal fastgøres. Michael (Mygindgaard) tilbød at hjælpe med dette.

Mygindgaard-projektet

Michael og Rune Toft orienterede om byggeplanerne og fremviste tegninger mv. Den præcise tidsplan er dog endnu ikke på plads.