Referat fra Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Mygind Forsamlingshus den 4. februar 2016

Dirigent: Torben , referent: Merete

1. Formandens beretning v/Birger

Der har været mange aktiviteter og fine arrangementer i Mygind Forsamlingshus i 2015. Birger nævnte følgende i vilkårlig rækkefølge: Fastelavn, julekoncert, Kultur på Hjul, yogaundervisning, æblemost-fabrikation, arbejdsdage, fællesspisninger, ny stensætning ved dammen, nye gynger, Sankt Hans aften, valgaftensarrangement, maling af vinduer og døre, indkøb af hjertestarter.
Beretningen blev taget til efterretning.
2. Kassererens beretning v/Ivan

Årets resultat viser et overskud på 820,27 kr. Ivan gennemgik de enkelte poster samt noterne til regnskabet. Hjertestarter er indkøbt, primært for indsamlede/ansøgte midler. Den ophænges ved udhængsskabet så hurtigt som muligt. Lars Heiselberg har lovet at afholde kurser for interesserede. Forsamlingshuset afholder de løbende udgifter til bl.a. batterier og el mv.
Ombygningen af toiletterne er påbegyndt. Det samlede budget er på 227.000 kr. Egenfinansieringen er på 52.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
3. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
4. Kontingent for 2016

Kontingentet for 2016 er uændret. Dvs. 200 kr. pr. voksen, 100 kr. for pensionister og studerende.

Der anvendes ikke længere girokort til indbetalingerne. Alle indbetalinger sker via netbank, PBS eller ved kontantbetaling til kassereren.
5. Valg til bestyrelsen

Jørn, Suzanne og Birger var på valg. Alle tre modtog genvalg. Valgt som 1. suppleant er Anne Brandt.
Aktivitetsudvalget består i 2016 af: Anne Brandt, og Lis Kildegaard. Udvalgets væsentligste opgave er planlægning af sommerfesten – sidste lørdag i juni måned.
Genvalgt til revisorer er: Elin og Majbritt Thomassen.

Genvalgt til revisorsuppleant er Torben H-B.
6. Evt.

Bestyrelsen undersøger, om egetræet i svinget nede ved åen er fredet, og om der er mulighed for trimning/beskæring for at sikre, at træet besvares.
Ivan foreslog, at det overvejes, om der kan laves depot i tilknytning til de nuværende cykelskur/læskur ved forsamlingshusets gavl. Til stoleopbevaring mv.. Alle blev bedt om at overveje eventuelle alternative løsningsmuligheder.
Der afholdes arbejdsdag den 12. marts kl. 10 – beskæring på dammen mv.
Knud Doodle blev foreslået som (fortsat) husfar. Dvs. han kan kontaktes, hvis noget er ude af funktion.
Torben foreslog bogreol med “byttebøger” til fri afbenyttelse i forsamlingshuset. Bestyrelsen overvejer, om det er praktisk muligt. Jørn tilbød sig som “stadsbibliotekar”.