Referat for generalforsamling i Mygind Beboerforening 2014

Referat for generalforsamling

i Mygind Beboerforening

Referat af generalforsamling i Mygind beboerforening den 6. februar 2014

Dirigent: Torben

Referent: Merete

 

Bestyrelsens beretning

Der er kommet to nye bestyrelsesmedlemmer til i løbet af det seneste år, nemlig Claus og Birger, som har erstattet Ivan og Ellen.

 

Der har i 2013 været følgende arrangementer i Mygind Forsamlingshus:

  • Fastelavn  – med mange deltagere
  • Valborgaften hos Birger med suppe, øl og rødvin
  • Fællesspisning i april v/bestyrelsen – god opbakning
  • Sankt Hans aften på engen
  • Vellykket sommerfest med å-sejlads
  • Planlagt arrangement under ”Liv i forsamlingshusene” måtte aflyses p.g.a. for få tilmeldte
  • Fællesspisning i efteråret v/Birger og Jørn
  • Æblemostdag den 5.10
  • Bhutan-aften 30.11 v/ Torben og Anne Grete
  • Tre fælles arbejdsdag i løbet af året.

 

Beboerforeningen har udover det sædvanlige kommunale tilskud fået 18.000 kr. fra Hvilsager Lime Sparekasses almene fond. Pengene anvendes på salen i forsamlingshuset. Der er kommet ny brændeovn og Solarventi i smedien.

 

Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet for 2013 viser et overskud på 35.658,93 kr. Regnskabet blev godkendt med den ændring, at udgiften til Solarventien flyttes fra arrangementsposten til inventarposten.

 

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Suzanne, Martin og Ellen var på valg. Valgt til bestyrelsen blev: Suzanne, Birger og Jørn. Bestyrelsen består således nu af: Suzanne, Birger, Jørn, Claus og Lucy. 1. suppleant er Søren Bertelsen, 2. suppleant er Anne Weibel.

 

Valg af aktivitetsudvalg

Årets sommerfest afholdes lørdag den 21. juni 2014. Lis og Anne W. udgør sommerfestudvalget. Martin, Johannes og Ivan bistår med deres sædvanlige opgaver.

 

Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Majbritt Thomassen og Elin Thomassen blev genvalgt til revisorer. Torben blev valgt til revisorsuppleant.

Evt.

Information via hjemmesiden Mygind By erstatter delvis beboerbladet Mygind Tidende. Anne Grete spørges vedr. revideret adresseliste. Birger vil gerne afholde kursus, så flere kan lægge info på hjemmesiden. Det blev foreslået, at kurset afholdes i forsamlingshuset i tilknytning til en café-søndag.

 

Jørn har kompendium med Mygind fortællinger. Birger lægger disse på Mygind By. Torben har 8 mm smalfilm fra Mygind, som er overført til video. Det undersøges, om filmen kan vises.

 

Anne W. foreslog afholdelse af julemarked eller lignende i forsamlingshuset ultimo november eller primo december.  Evt. kombineret med en café. Anne og Suzanne tænker videre.

 

Der opfordres til, at grenaffald først køres ned til Sankt Hans bålet efter den 1. januar, så engen ikke fremstår som hele byens kompostbunke hele året rundt.  Grenene skal lægges samlet på engen.

 

Birger undersøger regler og finansieringsmuligheder i fht. til indkøb af en hjertestarter til Mygind.

 

”Liv i forsamlingshusene” giver ikke underskudsgaranti længere, men dækker kun annonceringsudgifterne.  Det skal overvejes, om det evt. er bedre at planlægge arrangementer i eget regi  – med mindre risiko.