Kategorier
Mygind beboerforening

Referat generalforsamling Mygind Beboerforening 25/1 2018

Referat generalforsamling Mygind Beboerforening 25/1 2018

Dirigent: Torben

Referent: Hanne Borring

Dagsordenen og indkaldelse godkendes uden bemærkninger

Formandens beretning:

Birger beskriver de mange aktiviteter der har været i det forgangne år.

Sankthans der trods vejret trak mange til

Sommerfest med mange deltagere og aktiviteter.

En gruppe har arbejdet på at bedre trafiksikkerheden, arbejder er forsat i gang.

Der er indkøbt bord og bænkesæt til fællesarealerne ved forsamlingshuset og den nye terrasse ved åen.

Å-dalen, klyngen er i gang, det er vigtigt at Mygind deltager for at få glæde af de tilbud der ligger der. Lige nu arbejdes der for at få gode tilbud via biblioteket. Der er arrangeret kaffe og kage i forsamlingshuset d. 22/3, hvor Bogbussen kommer på besøg i Mygind. Skynd jer at tilmelde jer. Der er mange muligheder for øget samarbejde med biblioteket bl.a. omkring filmaftener.

https://syddjursbibliotek.dk/arrangementer/andet/bogbussen-paa-afveje-thomas-anbefaler

Renovering af forsamlingshuset: der er lagt nyt tag. Bestyrelsen arbejder videre med at få skabt økonomi til nyt gulv.

Renovering af Smedjen: der er lavet lyddæmpende foranstaltninger, dette har ikke virket helt efter hensigten.

Søndagscafe: der er stigende tilslutning til søndagscafe.

Fællesspisning: Der bakkes godt op omkring fællesspisningerne i byen.

Regnskab:

Der er i år et lille underskud på 11.000 kr. Der har været mange investeringer nyt tag, bord-bænke sæt, fældning af træer, sti og terrasse ved åen.

Kontingent fortsætter uændret.

Indkomne forslag:

  • Der er forespørgsel om muligheden for at gøre noget ved akustikken i forsamlingshuset. Bestyrelsen undersøger muligheden.
  • Der er forespørgsel til øget aktivitet i forsamlingshuset.

Ideer fremadrettet:

Liv i forsamlingshuset. Der er mange gode ideer om foredrag, dart, sønderjysk kaffebord, filmklub, samarbejde med landsbyklynge.

  • der spørges til bevaringsværdige huse i Mygind, spørgsmålet går på hvordan man ser om ens hus er bevaringsværdigt.

Valg til bestyrelse:

Birger Borgwardt, Susanne Kock og Jørn er på valg. Jørn ønsker ikke genvalg.

Søren Bertelsen opstiller.

Søren, Birger og Susanne vælges ind.

Ivan Pedersen og Kresten Østergaard er på valg næste år.

Lars Maegaard Schmidt fra Holmkær vælges som 1. suppleant.

Troels Gundlach vælges som 2. suppleant.

Revisorer: Ønsker genvalg.

Maibritt og Elin Thomassen genvælges.

Suppleant Torben vælges.

Der nedsættes aktivitetsudvalg bestående af Lars og Lene fra Smedebakken 27. Det er vigtigt at alle byder ind med det de kan hjælpe med.

Der er snart fastelavn. Hvem kan bidrage til dagen?

Sankthans og sommerfesten falder sammen til sommer.

Eventuelt:

Der er forslag om køb af partytelt til sommerfesten

Birger ønsker ikke at fortsætte som formand. Han takkes for det store arbejde.

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Trafiksikkerhedsstrategi i Ådalen – Mygind

Trafiksikkerhedsstrategi i Ådalen – Mygind

Generelle udfordringer ang. Trafiksikkerheden i Mygind

Mygind er en idyllisk lille by, der ligger skønt i kuperet istids bakkelandskab med skov og å med et rigt dyreliv, hvor såvel fasaner som rådyr ofte passerer vejene i og omkring byen. Det betyder at mange mennesker fra opland og turister der tilfældigt kommer forbi, ønsker at benytte naturen. Det er en yndet cykelrute for de mange cyklister og motorcyklister, der søger udfordringer i det varierede landskab med stejle bakker og skarpe sving.

Byen er udfordret af smalle veje uden fortov/cykelsti, mange tunge køretøjer, høj fart, dårligt vejudsyn og daglige nærved ulykker. Byens børn vil vi gerne kunne lade cykle trygt i Mygind være sig til legekammerat besøg eller cykeltur til skolen i Skørring via cykelstiforbindelsen Lime-Skørring. Vi har en del vandrere, løbere og hunde der luftes, som dagligt går fra Mygind by og opland til Mygindskoven for rekreativ væren.

Supplerende kan beskrives at Mygind er en engageret landsby, her er bl.a. andet søndagscafe med fælles morgenkaffe, fællesspisning, sociale og kulturelle arrangementer, hjertestarter mv. der alt sammen er etableret af engagerede beboere.

Vi har udarbejder x antal forslag

Indhold

2 minus 1-vej

Hvor og hvad er problemet

Skoleelever og andre af byens borgere går eller cykler dagligt fra deres hjem i og omkring Mygind til busstoppestedet ved forsamlingshuset. Derudover besøges byen ofte af cykelryttere, mountainbikere, almindelige cykelmotionister, vandrere, og hunde der luftes, der nyder stemningen og den smukke natur omkring byen, hvor det mangfoldige kuperede landskab med skov og å tiltrækker mange mennesker. Smedebakken, som er hovedgaden i Mygind by er en smal og temmelig trafikeret vej, ikke mindst i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor mange bilister, lastbiler og store landbrugsmaskiner bruger byen som gennemfartvej via Mygind skoven. Desuden kører bussen og en del motorcykler også jævnligt gennem byen.

Det kan være ubehageligt og utrygt for byens borgere, ikke mindst for skolebørnene og deres forældre, at færdes på hovedgaden, når der kommer store køretøjer, biler, motorcyklister og cykelryttere med høj fart, da der hverken er fortov eller cykelsti i byen.

Hvem vil det være til gavn for

Det vil være til gavn for alle der færdes, både gående og cyklister, i og omkring Mygind samt de beboere, der har huse beliggende lige ud til vejen.

Det vil give byens børn mulighed for at cykle til skole og fritidsaktiviteter i Lime.

Det vil gøre byen mere attraktiv at flytte til for børnefamilier.

Det vil inspirere til at endnu flere benytter muligheden for at cykle eller vandre i den smukke natur.

Løsningsforslag:

Vi ønsker at få etableret en 2 minus 1-vej på Mygindvej startene ved Clausholm Slot til byskiltet i den anden ende af  Mygind by(Mygindvej og Smedebakken). 2 minus 1-vejs vejtypen giver bedre trafiksikkerhed og har lave anlægsomkostninger, det kræver et ændret kørselsmønster hos bilisterne. Det kan skabe trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og sænke farten. For at få hele ønsket opfyldt kræver det et samarbejde med Favrskov kommune. Derfor er forslaget også sendt til Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov kommune og til Færdselsikkerhedsrådet i Favrskov Kommune, der diskuterer projekter og ideer der kan gavne trafiksikkerhedens i Favrskov Kommune.

Mellem Mygind og Lime ønskes en dobbelt Cykel/gangsti i den ene side af vejen. Dette vil give den største trafiksikkerhed for fodgængere, løbere og cyklister, og samtidigt vil kunne afvikle den kørende trafik fra Lime til Mygind og vise versa bedst muligt.

1. prioriteten i Syddjurs kommune vil være fra kommuneskiltene Favrskov Kommune/Syddjurs kommune Smedebakken til Lime by, Marbækvej i Lime, hvor cykelstien starter til Skørring

Den primære prioritet i Favrskov kommune

 

 

 

Fartbegrænsning

Hvor og hvad er problemetDårlig udsyn for skolebørn og trafikanter der skal ud på smedebakkSkarpe sving uden markeri
Der er mange nærved ulykker i og omkring Mygind, som primært skyldes for høj fart efter forholdende. De skarpe sving på Mygindvej i Favrskov kommune, lige før Smedebakken i Syddjurs kommune. De smalle veje gennem Mygind by. Dårlig vej overblik ved Gml. Oustrupvej/Smedebakken. Skolebørnene skal krydse vejen netop her, for at benytte skolebussen.

Hvem vil det være til gavn for

Skolebørn

Alle der færdes i området

Løsningsforslag

Fartbegrænsning på 40 km/t fra byskiltet i den østlige ende af Mygind, hele vejen gennem byen og til et stykke ind i Mygindskoven, som tilhører Favrskov kommune. Herfra foreslår vi at trafikken fortsætter med max. 60 km/h. frem til Clausholm slot. Rådyr krydser flittigt vejen, som i sit forløb går igennem Mygindskoven, samt trafikken passager en smal bro, hvor biler i dag kommer til fra begge sider med høj fart, hvor udsynet er ringe ved at vejen drejer. Vi foreslår endvidere en hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved broen på Clausholmvej.

Gadespejl/vejspejl

Hvor og hvad er problemet

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedebakken er udsynet meget dårligt da Smedebakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

 

Hvem vil det være til gavn for

 

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedebakken er udsynet meget dårligt da Smedebakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

Hvem vil det være til gavn for

Alle der skal navigere i krydset

Skolebørn der skal passere vejen for at komme med bussen

Løsningsforslag

Vi foreslår, at der kommer et vejspejl op i svinget på Smedebakken ved den tidligere præstegård???

Fartdæmpende foranstaltning ved stikveje

Hvor og hvad er problemet

 

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedbakken er udsynet meget dårligt da Smedbakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

Hvem vil det være til gavn for

Skolebørn der skal cykle.

Løsningsforslag

 

Herunder prøver vi at vise i forskellige videoer hvad vi mener er problemer og eventuelle løsningsforslag.

 

Videoer her:

Her vises en såkaldt: 2 minus 1 vej, i Stavtrup ved Aarhus , som er magen til det vejtiltag en “trafiksikkerheds-borgergruppe i Mygind ønsker at Mygind by me…

Eller her videoen mellem Mygind til Clausholm:

eller

………………………………………

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

KAMMERMUSIK OG FÆLLESSPISNING

Hans Jørgen Ilum, horn, Marianne Leth, fløjte, Jette Kristensen, obo, Bue Skov Thomassen, klarinet og Søs Kjeldgaard, fagot

 

KAMMERMUSIK OG FÆLLESSPISNING

Fredag den 25. august 2017

kl. 17.00-17.45 musik – derefter fællesspisning


Hvad er et forsamlingshus uden en blæserkvintet?

Randers Kammerorkesters blæsere spiller musik for Myginds beboere. Helt gratis !

Derefter er der fællesspisning med Hanne og Kresten som chefkokke Menu/pris følger

Sæt kryds i kalenderen !! Tilmelding til Hanne 21 18 42 44 senest onsdag d. 22.

 

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Trafik i Mygind ??

Hej Alle.
Mange ting sker i omkring vores lille by i disse tider.
Mygind By er sammen med Aadalen blever optaget i fællesskabet landsbyklynger. Se mere på http://landsbyklynger.dk
På et af møderne kom talen på Trafik i landsbyerne. Efter nogen trækken frem og tilbage med Syddjurs og Trafikstyrelsen åbner Syddjurs Kommune nu for en dialog. Se herunder:
Så hvad synes I om trafikforholdene i og omkring Mygind ? Hvad skal vi, hvad må vi, hvad synes I ?
Birger
 
I Syddjurs Kommune har trafiksikkerhed altid været et vigtigt element i planlægningen af vores infrastruktur og mobilitetsnet. Vi skal nu i gang med en ny trafiksikkerhedsstrategi, og derfor vil vi gerne have jeres input til dette arbejde. Vi vil derfor bede jer om at besvare nedenstående spørgsmål.
Trafiksikkerhed betyder meget for hvor og hvordan vi færdes i trafikken alt efter om vi er til fods, på cykel eller i bil eller bus. De fleste af vores ture er en kombination af forskellige transportformer og transportformen afhænger af vores ærinde og dermed turmål. Desuden spiller det ind, om vi er ung eller gammel, rutineret trafikant eller ny i trafikken, dårligt gående eller ude at løbe.
I Syddjurs er det vores mål at fremme brugen af både gang og cykel. Derfor vil vi bede jer om at tænke bredt, når I svarer på spørgsmålene, og huske at trafiksikkerhed fx både er i højsædet på pendlerturen, skoleruten, turen til indkøb, til skoven og til hallen, eller når de ældre er på gåtur i nærområdet.
Desuden skal I tænke over, hvad der er vigtigst for jer. Prioriter jeres projekter, og begrund hvilke projekter, der vil gøre mest gavn, således at vi som kommune får mest ud af vores midler.
Håber I vil deltage og bruge jeres tid til at bidrage. I må meget gerne supplere svarene ved at indtegne projekterne på et kort (en lille håndtegning er ok, ellers opfordrer vi til at bruge webkort.syddjurs.dk)
Spørgsmål 1:
Angiv de fysiske tiltag, som, I mener, skal til for at forbedre trafiksikkerheden i jeres område. Med fysiske projekter menes fx stier, signalanlæg, helleanlæg, fodgængerovergange, bump, hastighedsnedsættelser, afmærkning, skilte mm.
For hvert tiltag skal I svare på følgende:
Hvor og hvad er problemet? (indtegn også gerne stedet på kort)
Hvem vil det være til gavn for? (fx turen til hallen, skolen, pendlere, dem der skal i skoven, xx antal skolebørn)
Hvad foreslår I, løsningen er?
Spørgsmål 2:
Angiv hvilke adfærdsmæssige tiltag, som, I mener, skal til for at forbedre trafiksikkerheden i jeres område. Disse tiltag er fx kampagner, konkurrencer, undervisning, information mm.
For hvert tiltag skal I svare på følgende:
Hvad og evt. hvor er problemet? (indtegn stedet på kort)
Hvem vil det være til gavn for? (hvilke grupper af personer, fx ældre, skoleelever, bilister på en strækning mm.)
Hvad foreslår I løsningen er?
Hvem skal/bør involveres?
 
 
Venlig hilsen
 
Syddjurs Kommune
Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Sørøverens Kapsejlads

Sørøverens Kapsejlads

Splitte mine Bramsejl
Nu er det igen blevet tid til, at Sørøverne kommer til Mygind.
Tiden er inde for at byens sørøver sjæle skal bygge deres skude. Dagen hvor Mygind Sommerfest står den 24. juni, søsætter vi jeres skibe i Mygind Å, ved broen kl. 10.00 og sejler om kap efter sørøverskatten.
Ay Ay Kaptajn
Vel mødt skibsrotter og landkrabber.

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Sommerfest i Mygind…….

Sommerfest i Mygind

Lørdag 24 Juni 2017

Program

10.00 piratsejlads på åen. Vi mødes nede ved broen og tager på togt.

14.00 kagebord på dammen, pak en picnickurv og kom glad.

Bagedyst, medbring kage og se om DU kan blive kagekon(g)e i år. Flot præmie.

Cykel-udsmyknings konkurrence for børn. Flot præmie.

Ringridning, skydetelt, grib en bolle, elastiksjov, stigegolf og andet sjov.

18.00 Fællesspisning i huset på grill.

Medbring eget kød og en ret tilbehør til fællesbord. Vi laver dessert og kaffe.

Festlige indslag er velkomne.

19.30 ca Uddeling af årets Myg.

Amerikansk lotteri. Bring en gave som du ønsker en anden bliver glad for.

20.00 Musik ved duoen Basseralle.

21.00-21.30 Happy hour.

21.30 Musikken spiller videre.

 

Sodavand, øl og vin sælges til fordelagtige priser.

Tilmelding til spisning senest 22-6

Prisen for alt dette er kun 100,00 kroner.

Vi glæder os til at se alle Myginesere til en festlig dag

Venlig hilsen

Lars 51360028 og Knud 25784644

 

 

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Fastelavn 2017

Det var lige ved og dog….traditionen lever 😉

Kategorier
Mygind beboerforening

Tak for mad…. Igen…..

Sang med rejer, fløde og øl…..sådan var det ikke……men,

Rul selv mad med uendelige muligheder for stærkt, sødt, salat, krebs og rejer …og meget mere 😉

Et eller andet må have godt, for der blev sunget igennem ved den efterfølgende fællessang med kendte og ukendte sange. Piano, powerpoint og projektor er en god kombination vidste det sig….Bravo til alle der var med og til Lene og lars, Ivan og Lis for at kombinerer mad og teknik til glæde og sang. Fin aften for alle der var med 😉

 

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Ny fællesspisning….Nu med Noder ..

Fællesspisning med sangtime.
Torsdag den 13 oktober er der igen fællesspisning.

Menuen står på rispandekager med masser af spændende fyld. Når vi har tømt fadene skal vi synge! Lene har lovet at spille til.

Hvilke sange som skal synges kan du også få indflydelse på. Skriv titlen på den sang du gerne vil, vi skal synge i kommentarfeltet eller sig det til Lene.
Tilmelding til Lis på 2444 2462. Mere info senere. Madholdet glæder sig til en hyggelig aften i godt selskab.
Hilsen Johanne, Lene, Lis og Ivan.

Kategorier
Mygind beboerforening

Nu kan du se referat fra Generalforsamlingen 2016

Referatet fra årets Generalforsamling ligger nu klar her på hjemmesiden. Klik på linket her øverst på hjemmesiden eller HER.

Kategorier
Mygind beboerforening

Fællesspisning, den første i 2015

Fællesspisning i MARTS: Søren og Johannes Simonsen Kjærgaard er ved kødgryderne onsdag d. 25. marts. Skriv det i kalenderen 😉

( Og inden nogen smider blækhuset efter mig……den første fællesspisning var jo en Generalforsamling  😉

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Arbejdssjak søges. Forsamlingshuset trænger ;-) Samt valgaften med VALGFLÆSK

imagesArbejdsaften i forsamlingshuset fra kl 16:00 til 18:00 dato 19-11. Hvis stemningen er der laver vi valgaften med æggekage og valgflæsk samt de nyeste resultater på skærm. Kan være resultatet skal skyldes ned med en god øl 😉ValgFlaesk12

Vi ses til lidt udendørs og indendørs vedligehold 😉

 

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Cafe-møde på søndag

Søndag, d. 26. maj 10:30-12: Søndagscafe + cafe-møde i Den gamle Smedje.

Der er kaffe, te og brød som sædvanligt i cafetiden. Alle er velkomne.

Beboerforeningen har fået bevilget nogle midler til at lave forbedringer i Smedjen. Bestyrelsen har overvejet flere forskellige ting man kunne gøre. Bestyrelsen vil dog gerne have cafebrugernes input til, hvad der skal ske. Vi lægger derfor op til diskussion: Hvilke forbedringer er der ønske om, og hvad skal prioriteres højest?

Få medindflydelse på resultatet – kom og vær med på søndag. Vi ses!

Venlig hilsen bestyrelsen (Lucy, Suzanne, Claus, Martin og Ellen.)

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Køkkentjans for stærke overarme….

Bestyrelsen har i samarbejde med Knud Doodle lavet aftaler og arbejdsplan vedr. renovering af køkkenet i Mygind Forsamlingshus.

Vi har længe ventet på at få hul på den praktiske del af arbejdet – og “nu er den her!” Bestyrelsen har pakket alt køkkengrej mm. væk. Vi skal nu i gang med at bryde det eksisterende køkken ned.  Der er derfor hårdt brug for nogle stærke overarme, som kan medvirke i den indledende fase. Vi starter op allerede på lørdag. KOM OG GIV ET NAP MED!

Vi starter kl. 08:00 lørdag d. 20. januar.  Medbring hammer, skovl, trillebør, el. andet relevant nedbrydningsegnet værktøj. Bestyrelsen sørger for lidt formiddagsbrød, kaffe mm. formiddag og en lille bid frokost.

Vi får støtte til renoveringen af forsamlingshuskøkkenet fra LAG Djursland. Som forening forventes vi at lægge en vis portion “frivilligtimer” i projektarbejdet. Bestyrelsen tænker dette ind i form af bl.a. den nævnte nedbrydning, desuden i malearbejde mm. Yderligere info om mulige opgaver og tidsplan fås hos Ivan eller Martin.

Venlig hilsen Bestyrelsen, Mygind Beboerforening.